INR106: Introduction to Economics

Spring 2020, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Economics is a social science discipline concerned with the study of how economic practices such as labor, production, distribution, consumption, investment, and ownership are organized. This course will introduce students to economics by tackling the fundamental questions governing our economic life: What is the source of material wealth? How is it produced and distributed? Who controls these activities? Who are the losers and winners of economic decisions? Students will be introduced to economic history as well as key economic concepts and issues including but not limited to capitalism, value, profits, competition, growth, employment, inequality, the environment, and globalization. Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

SUY5101: Uluslararası İlişkilerde Teoriler (International Relations Theory)

Spring 2020, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Uluslararası ilişkiler, kısaca uluslararası siyaset arenasında devlet ve devlet dışı aktörlerin birbirleriyle etkileşimini inceleyen bir disiplin olarak tanımlanabilir. Uluslararası siyasetin işleyişini sistemli bir şekilde kavrayabilmek için ise uluslararası ilişkiler kuramlarına başvuruyoruz. Barış ve savaşın kaynağı nedir? Dünya düzeni anarşiye mahkûm mudur? Uluslararası işbirliğini kalıcı olarak sürdürmek ne ölçüde mümkündür? Dünyadaki güç dağılımı ve çıkar ilişkileri uluslararası siyaseti nasıl şekillendirir? Uluslararası ilişkiler adalet temelinde nasıl örgütlenebilir? Bu sorular etrafında şekillenecek olan mevcut ders, uluslararası ilişkiler kuramlarına ileri seviyede kapsamlı bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Literatürde sayısız Uluslararası ilişkiler kuramı bulunmaktadır, ancak ders dahilinde şu kuramlara ağırlık verilecektir: Gerçekçilik (realism), liberalizm, inşacılık (constructivism), dünya sistemleri (world-systems) ve yeni-Gramscicilik (neo-Gramscianism). Ders katılımcılarının, uluslararası ilişkiler kuramlarına ilişkin temel bir bilgi altyapısına sahip oldukları varsayılmaktadır. Ders anlatımları, lisansüstü eğitimin işlevi gereği ikinci planda kalacaktır. Dersin içeriği, daha ziyade uluslararası ilişkiler kuramlarının Türkçeye çevrilmiş olan klasiklerinin derinlikli okuması ve tartışılması üzerine kurulu olacaktır. Haftalık okumaları yapmış olarak derse gelmek zorunludur. Aksi halde, ders iptal edilecektir.

ULI304: Türk Dış Politikası (Turkish Foreign Policy)

Spring 2020, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Dış siyaset, kısaca devlet ve devlet dışı aktörlerin etkileşimini etkileyen yönetim kararları, yönetme eylemleri, yönetime yönelik düşünce ve değerler sistemi ile strateji ve amaçların bütünü olarak tanımlanabilir. Türk dış siyaseti değişik dönemlerde nasıl şekillenmiştir? Bu dönemlerde yaşanan değişiklikler hangi güç çekişmelerinin ve nasıl bir güçler dağılımının ürünüdür? Uluslararası siyaset arenasında yaşanan dönüşümler Türk dış siyasetine nasıl yansımıştır? Türk dış siyaseti, hangi ölçüde uluslararası siyaset arenasına etki etmiştir? Türk dış siyasetinin tarihsel oluşumunda öne çıkan sosyokültürel ve ekonomik dinamikler nelerdir? Bu temel sorular etrafında şekillenecek olan mevcut ders; gerçekçilik, liberalizm, inşacılık, dünya sistemleri ve yeni-Gramscicilik gibi başlıca uluslararası ilişkiler kuramlarının penceresinden Osmanlı’dan günümüze Türk dış siyasetinin gelişimini ele alacaktır. Öğrenciler sınavlarda ders okumalarından sorumlu olacaklardır, ancak ders kitabı ders içeriğinin anlaşılmasına yardımcı ikincil bir kaynak teşkil edecektir. Dolayısıyla sınavlarda ders anlatımı esas alınacaktır.

SUY5105: Araştırma Teknikleri ve Etik (Research Methods and Ethics)

Spring 2020, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Bu dersin amacı, toplumsal bilimlerde araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi konularına bir giriş sunmaktır. Araştırmalar akademik ölçütlere uygun bir hale nasıl getirilir? Toplumu etkileyen olayları anlamada güvenilir bilgi sağlamanın ön koşulları nedir? Uygun araştırma yöntemlerinin seçimi toplumsal bilimlerde nasıl gerçekleşir? Dönemin sonunda öğrenciler başlıca nitel ve nicel araştırma yöntemlerine aşinalık kazanmış olacaklardır. Her seans, ders anlatımı ve uygulama makalelerinin tartışılması ile geçecektir. Uygulama makaleleri üzerine tartışmalarımız, bu metinlerin kuramsal ve yöntemsel olarak incelenmesine yönelik gerçekleşecektir. Dersin bütünü iki kısımdan oluşur. İlk kısım, araştırma felsefesi ve tasarımı ile ilgili temel konulara ayrılmıştır. İkinci kısım ise olduğu gibi nicel ve nitel yöntemlerin incelemesi ile geçecektir. Ders kitabı, ders içeriğinin anlaşılmasına yardımcı ikincil bir kaynak olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla sınavlarda ders anlatımı ve uygulama makaleleri esas alınacaktır.

ULI004: Güney Amerika ve Dış Politika (South America and Foreign Policy)

Spring 2020, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Bu ders, en geniş anlamda Latin Amerika toplumu ve siyasetini incelemektedir. Meksika, Nikaragua ve Küba gibi birtakım önemli Kuzey ve Orta Amerika ile Karayip ülkeleri de tartışmaya dahil edileceğinden; dersin içeriği Güney Amerika’dan Latin Amerika’ya genişletilmiştir. Latin Amerika, hem sosyokültürel hem de ekonomik olarak dünyanın en renkli kıtaları arasındadır. Dünya tarihine yön veren birçok olay ve akıma laboratuvar görevi görmüştür. Sömürgeciliğin ilk dalgasına ev sahipliği yapmıştır. Haiti önderliğinde tarihin ilk başarılı köle isyanına ön ayak olmuştur. Meksika Devrimi ise, birçokları tarafından modern dönemin ilk toplumsal devrimi olarak kabul görür. Haiti ve Meksika’dan devralınan gelenek sayesinde dünyanın en canlı ve coşkulu toplumsal hareketlerinin izi Latin Amerika’ya kadar sürülür. Sadece Küba değil, daha birçok Latin Amerika ülkesi dünyanın en güçlü toplumsal hareketlerini topraklarında ağırlar. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bugün hala şiddetle hissedilen askeri ve ekonomik müdahaleciliği, büyük ölçüde Latin Amerika tarihine dayanır. ABD destekli darbecilik ve neoliberal/küreselleşmeci ekonominin ilk denemeleri Latin Amerika ile dünyaya yayılmıştır. Başka bir deyişle, Latin Amerika siyaseti anlaşılmadan geçmişin, bugünün ve yarının dünya siyaseti tam olarak anlaşılamaz. Mevcut ders; gerçekçilik, liberalizm, inşacılık, dünya sistemleri ve yeni-Gramscicilik gibi başlıca uluslararası ilişkiler kuramlarının penceresinden sömürgecilikten bugüne Latin Amerika siyasetinin sosyoekonomik dinamiklerini ele alacaktır. Öğrenciler sınavlarda ders okumalarından sorumlu olacaklardır, ancak ders kitabı ders içeriğinin anlaşılmasına yardımcı ikincil bir kaynak teşkil edecektir. Dolayısıyla sınavlarda ders anlatımı esas alınacaktır.

INR103: Introduction to Political Science

Fall 2019, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Political science is a social science discipline concerned with the study of the “how” and “why” of collective decision-making. This course will introduce students to political science by tackling the fundamental questions governing our political life: How do we make rules that govern our common life? Who decides what the rules are and how they are implemented? How are these rules justified and challenged? Who has a say in deciding how the world’s resources (e.g. medicine, water, food, housing, jobs) are to be distributed? Students will be introduced to key political-science theories (e.g. behavioralism, systems theory, modernization, rational choice, institutionalism, neo-Marxism). They will be offered ways of reading more deeply into these theories through structured discussions and documentary excerpts. Several topics –e.g., political philosophy, political conflict, ideologies, state structures, democracy, political cultures, civil society, political parties, economic change, political violence, globalization– will be addressed in the context of core political-science perspectives. Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

SBK019: Araştırma Yöntemleri (Research Methods)

Fall 2019, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Bu dersin amacı, toplumsal bilimlerde araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi konularına bir giriş sunmaktır. Araştırmalar akademik ölçütlere uygun bir hale nasıl getirilir? Toplumu etkileyen olayları anlamada güvenilir bilgi sağlamanın ön koşulları nedir? Uygun araştırma yöntemlerinin seçimi toplumsal bilimlerde nasıl gerçekleşir? Dönemin sonunda öğrenciler başlıca nitel ve nicel araştırma yöntemlerine aşinalık kazanmış olacaklardır. Her seans, ders anlatımı ve uygulama makalelerinin tartışılması ile geçecektir. Uygulama makaleleri üzerine tartışmalarımız, bu metinlerin kuramsal ve yöntemsel olarak incelenmesine yönelik gerçekleşecektir. Dersin bütünü iki kısımdan oluşur. İlk kısım, araştırma felsefesi ve tasarımı ile ilgili temel konulara ayrılmıştır. İkinci kısım ise olduğu gibi nicel ve nitel yöntemlerin incelemesi ile geçecektir. Ders kitabı, ders içeriğinin anlaşılmasına yardımcı ikincil bir kaynak olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla sınavlarda ders anlatımı ve uygulama makaleleri esas alınacaktır.

UNI015: Introduction to Sociology

Fall 2019, Assistant Professor, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstinye University

Sociology is the systematic study of human society and social life. This course will introduce students to sociology by stimulating their “sociological imagination” around the following questions: How are human actions patterned? Where does the source of social conflict and cooperation lie? What are the social processes that influence the ways in which humans think, feel, and behave? How can human beings develop the will to shape the social forces they face? Students will be introduced to key sociological theories (e.g. structural functionalism, the social-conflict approach, symbolic interactionism, feminism). They will be offered ways of reading more deeply into these theories through structured discussions and documentary excerpts. Several issues –e.g. cultural change, socialization, inequalities, globalization, labour, politics, education, health, ecology, social movements– will be addressed in the context of fundamental sociological perspectives. Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

IS 329: Social Movements of the Global South

Spring 2019, Instructor, School for International Studies, Simon Fraser University

This course addresses the relevance and dynamics of social movements in the context of the Global South. It revolves around the following questions: Where do social conflicts originate from? How do they translate into collective action? How are people organized to struggle for their interests through collective action? How can we assess the outcome of social mobilization? What does the experience of the Global South tell us about the inner workings of social movements? Students will be introduced to key theories of social mobilization (relative deprivation and strain models, resource mobilization, political process, framing, contentious politics, new social movements, and Marxism). They will be offered ways of reading more deeply into these theories through structured discussions and documentary excerpts. Several issues –e.g. working-class mobilization, urban mobilization, environment activism, peasant and indigenous movements, gender activism, citizenship rights, revolutions, terrorism, and ethnicity– will be addressed in the context of the Global South (including China and Russia). Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and screening of documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

IS 265: Global History from the Revolutionary Age to the Present

Simon Fraser University

Global history studies the history of interactions among different communities as well as those between communities and their environments on a global scale. This course introduces students to global history by focusing on three major fields of research: world economy, international relations, and colonialism/imperialism studies. Our study of world economy will address various topics ranging from international trade, multinational corporations, migration, labor markets, agriculture, and international institutions. We will study international relations by reference to military and diplomatic history, geopolitics, and nation-states. As far as colonialism and imperialism are concerned, we will devote special attention to understanding how these formations shaped the development of world economy and international relations since the emergence of global capitalism. Thus, our discussions will take place at the intersection of many different academic fields and disciplines, including economics, sociology, political science, history, and cultural studies. Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

IS 358: Development, Aid, and Difference in Historical Perspective

Simon Fraser University

This course aims to provide students with a historically and theoretically grounded understanding of international development from an interdisciplinary perspective. Our discussions will problematize development as a political construct and reveal the socioecological consequences of this construct in different eras, from colonialism to the era of globalization. We will unveil the power relations surrounding international development, with special emphasis on the importance of cultural diversity and biodiversity for human and planetary sustainability. An important part of our agenda will be to explore key development issues from the perspective of social movements and disadvantaged groups. Students will thus be introduced to key issues and critical theories of international development. They will be offered ways of reading more deeply into these theories through structured discussions and documentary excerpts. Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

IS 210: Comparative World Politics: Trajectories, Regimes, Challenges

Spring 2019/FALL 2018/SPRING 2017, Instructor, School for International Studies, Simon Fraser University

How do political choices and their implications vary across differentcountries? Why do some countries suffer from authoritarianism, whereas others take a more democratic path? How is it that one part of the world is afflicted with poverty and civil unrest, while that the other enjoys higher levels of affluence and economic growth? Comparative politics is the study of similarities and differences of political institutions and processes across countries. This international studies course examines the variety of systems of governance in the world, explores the historical and cultural sources of political conflicts and different developmental trajectories, and assesses the challenges ahead. Our discussions will bridge conceptual knowledge to practical case applications with reference to world-historical events and processes such as the Arab Spring, global economic crisis and the rise of the extreme right, the Syrian conflict, revolutions and occupation movements, and the rise and decline of the Latin American left. Weekly seminars will consist of a combination of lectures, structured discussions of assigned readings, and screening of documentary excerpts. Lectures will only provide the historical and conceptual background for in-class case study discussions on assigned readings and documentary excerpts.

IS 300: Research Methods in International Studies

SPRING 2019/FALL 2016, Instructor, School for International Studies, Simon Fraser University

This course provides an introduction to research design and data collectionmethods in the field of international studies. What makes a research study worthy of academic standards? How can we obtain reliable knowledge to understand global phenomena that affect our society? What can be the most suitable methods to employ in obtaining knowledge in international studies? At the end of the semester, students will have gained familiarity with a range of qualitative and quantitative methods. Active learning exercises will enable students to practice methodological procedures learnt from lectures, assigned readings, and documentary excerpts. We will do an in-depth analysis of a body of literature representative of the most recent disciplinary approaches in international studies. The main task for our class discussions will be to interrogate the texts theoretically and methodologically: how do researchers formulate questions and hypotheses, operationalize variables, collect and analyze data, and carry forward research agendas? This course has two parts. Part I addresses foundational issues of research philosophy and design, whereas Part II is devoted to a basic survey of a number of qualitative and quantitative methods useful for students of international studies. 

SA 325: Political Sociology

FALL 2016, Instructor, Sociology & Anthropology, Simon Fraser University

Political sociology is the study of power, inequality, and conflict in society. Who rules and is ruled? How is the ruled persuaded or coerced into complying with the social regulations in place? What is the role of the state and other social institutions in reproducing power relations? Whose interests are served in maintaining the status quo? How can the ruled challenge power relations in society? This course introduces key texts of political sociology and offers ways of reading more deeply into them through structured discussions and documentary excerpts. Topics include revolutionary movements, social mobilization, state formation, democracy, and class conflict. At the end of the semester, students will have successfully gained an intermediate knowledge and critical understanding of classical political sociological theories, with an emphasis on elite, neo-Marxist, and poststructural thinking. This is a 4-hour long seminar that involves a lecture (1/1.5 hour), documentary projection (1 hour) and class discussions (1/1.5 hour).

SA 250: Introduction to Sociological Theory

SPRING 2016, Instructor, Sociology & Anthropology, Simon Fraser University

This course examines key theories of classical and contemporary sociologists whose arguments continue to dominate major debates in sociology. How does society operate as an independent force above and out of reach of individuals? Where do human collectivities find the potency to act independently and make free choices on their behalf? How do power relations in society influence our social condition at the intersection of class, gender and race? How do power relations assert themselves in the cultural and ideological sphere? Where do knowledge and intellectual production stand in power relationships? The focus will be on how contemporary theories critically build on the classical tradition of social theory along with an emphasis on neo-Marxist, neo-Weberian and poststructural thinking. At the end of this course, students will have successfully gained an intermediate understanding of the complexity of social systems and ability of critical thinking on social issues in light of the key concepts underlying major sociological theories. This is a 4-hour long seminar that involves a lecture (1/1.5 hour), documentary projection (1 hours) and class discussions (1/1.5 hour).

SA 350: Classical Sociological Thought

FALL 2015, Instructor, Sociology & Anthropology, Simon Fraser University

Classical sociology emerged out of a profound disillusionment with the results of industrial capitalism. It addressed social complications caused by the expansion of capitalism throughout Western Europe and North America. A chief factor in the birth of classical sociology was the subsequent social, economic and cultural turmoil marked by the emergence of the European working class movement. This course seeks to provide introductory knowledge on classical sociological thought by directly engaging with the texts of key sociologists. What is society? How has capitalism shaped society? To what extent do culture, ideology and ideas influence social conduct? What is the importance of social conflicts and solidarity in human history? Is it possible to remedy the social ills of capitalism? What is the role of the state, political organizations and education in social change? The focus will be on the works of four thinkers whose arguments continue to dominate major debates in contemporary sociology: Karl Marx (1818-1883), Emile Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1920), and Antonio Gramsci (1891-1937). Gramsci could well be considered as a contemporary of Durkheim and Weber, who addressed similar challenges from a different but parallel angle and methodology. Gramsci’s relevance also emanates from his efforts to improve Marx’s methodology in conformity with changes that occurred in the historical context of capitalism after Marx’s passing, thirty-odd years before Durkheim and Weber’s. This is a 4-hour long seminar that involves a lecture (1/1.5 hour), documentary projection (1 hours) and class discussions (1/1.5 hour).

SA 362: Society and the Changing Division of Labour

Instructor, Sociology & Anthropology, Simon Fraser University

How has globalization affected the lives of ordinary working people? What are the geographically variegated outcomes of the globalization of division of labour for subordinate classes and groups? This course seeks to offer knowledge and critical understanding about the way labour relations operate and shape the actual everyday experience of workers under globalization. At the end of this course, the students will have developed modes of inquiry into fundamental questions pertaining to problems and processes such as (de)industrialization, precarious employment, cognitive and emotional forms of labour, informalization and sweatshops, migration and gendered division of labour. Our discussions will be complemented by the study of workers’ response to these issues, which offer insightful pointers for change in the global division of labour. Relevant case studies and excerpts from documentaries will accompany the required readings in order to provide an in-depth understanding of the key issues surrounding labour, society, and globalization. We will heavily rely on group discussions and Canvas, SFU's learning management system (http://www.sfu.ca/canvas.html). The course lectures will only supplement the assigned readings by providing historical and conceptual background material. Participatory-learning discussions and group activities will be directed towards further clarifying concepts from lectures and readings. Regular attendance is compulsory.

Please reload

Follow

©2020 BY EFE CAN GÜRCAN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM